30,mart , 2023

  Bi­nić sa­slu­šan o na­me­šta­nju utakmica

  Slične objave

  Podeli

  Vi­še jav­no tu­ži­la­štvo u Be­o­gra­du na­sta­vi­će da­lje pro­ve­re na utvr­đi­va­nju svih či­nje­ni­ca i okol­no­sti u ve­zi sa na­vo­di­ma Dra­gi­še Bi­ni­ća, biv­šeg čla­na Iz­vr­šnog od­bo­ra Fud­bal­skog sa­ve­za Sr­bi­je, po­vo­dom nje­go­vih sa­zna­nja o na­me­šta­nju fud­bal­skih utak­mi­ca, re­če­no je za „Po­li­ti­ku” u Vi­šem jav­nom tu­ži­la­štvu. Bi­nić je, ina­če, ju­če u Po­seb­nom ode­lje­nju za su­zbi­ja­nje ko­rup­ci­je Vi­šeg jav­nog tu­ži­la­štva u Be­o­gra­du is­pi­tan u svoj­stvu gra­đa­ni­na u ve­zi sa svo­jim sa­zna­nji­ma o na­me­šta­nju utak­mi­ca, o ko­ji­ma je go­vo­rio u emi­si­ji „Spor­tlajt” emi­to­va­noj 9. sep­tem­bra.

  „Tu­ži­la­štvo je for­mi­ra­lo pred­met u ovom slu­ča­ju ka­ko bi se pro­ve­ri­li na­vo­di iz­ne­ti u po­me­nu­toj emi­si­ji, jer uka­zu­ju na ko­rup­tiv­ne rad­nje”, sa­op­šte­no je iz tu­ži­la­štva.

  Bi­nić je, pod­se­ti­mo, is­pri­čao da je svo­je­vre­me­no bio oba­ve­šten o to­me da će dva su­per­li­ga­ša od­i­gra­ti na­me­šte­nu utak­mi­cu, ali da je bio pot­pu­no ne­mo­ćan da to spre­či iako je bio za­du­žen za re­gu­lar­nost tak­mi­če­nja.

  U pi­ta­nju je bio meč iz­me­đu su­bo­tič­kog Spar­ta­ka i Rad­nič­kog iz Ni­ša iz se­zo­ne 2017–2018. go­di­ne, ko­ji je za­vr­šen po­be­dom do­ma­ći­na re­zul­ta­tom dva pre­ma nu­la.

  Za­ni­mlji­vo je da je zbog uče­šća u na­me­šta­nju utak­mi­ce uhap­šen su­di­ja ovog me­ča Sr­đan Ob­ra­do­vić. Iako je bio pri­ve­den zbog sum­nje da je zlo­u­po­tre­bio slu­žbe­ni po­lo­žaj i pra­vo­sna­žno osu­đen na go­di­nu da­na za­tvo­ra, pre­su­dom Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da, oslo­bo­đen je od­go­vor­no­sti za ovo kri­vič­no de­lo. Op­tu­žni­com Po­seb­nog ode­lje­nja Vi­šeg jav­nog tu­ži­la­štva u No­vom Sa­du, Ob­ra­do­vić se te­re­tio da je ne­za­ko­ni­to po­stu­pio 13. ma­ja 2018. go­di­ne, ka­da je na utak­mi­ci iz­me­đu Spar­ta­ka iz Su­bo­ti­ce i Rad­nič­kog iz Ni­ša do­su­dio pe­nal za do­ma­ći­ne i ta­ko ga fa­vo­ri­zo­vao.